دوره انکباتور سیستم های مالی
علیرضا جهانگیریمهرداد حیدریشاهین ذوقیعباس وثوقی

دوره انکباتور سیستم های مالی

در ابتدا یک آزمون شناسایی مبانی حسابداری گرفته می شود. نمره این آزمون تاثیری در شروع دوره ندارد.

در هر روز منابع آموزشی به صورت مکتوب و ویدئویی در اختیار فراگیر قرار می گیرد. در پایان هر روز، یک آزمون چهار گزینه یی که سوالات آن از یک بانک سوال به صورت تصادفی انتخاب شده است، برگزار می شود. نمره آزمون روزانه باید بالای 70 باشد تا امکان ادامه فعالیت های دوره باز شود.

لازم است این موارد در طی دوره انکباتور رعایت شود:

1-      در پایان هر روز و پیش از ترک انکوباتور متقاضی همکاری موظف به درج خلاصه ی دروس و ارائه آن به کارشناس آموزش است.

2-      با توجه یه تعیین محدوده زمانی پرسش و پاسخ، هر نوع پرسش و ابهام در ساعات یاد شده و با حضور یکی از کارشناسان پاسخ داده خواهد شد لذا از طرح پرسش در زمان های دیگر خودداری شود.

3-        بهتر است از نکات مهم یاداشت برداری کرده و با استفاده از منابع اطلاعاتی تکمیلی و دسترسی به اینترنت، فرایند خود فراگیری در منزل نیز تداوم یابد.

4-       با توجه به طبقه بندی بودن اطلاعات در دسترس داده شده، از انتقال و نشر اطلاعات پیوست به بیرون از پیوست خودداری نماید. 

5-      مسئول کیفی برگزاری این دوره کارشناس آموزش است.

پس از مطالعه مستندات فوق، در روز پایانی آزمون کتبی و آزمون شفاهی توسط مدیر گروه منابع انسانی برگزار می شود. در صورت تایید مدیریت کارشناس وارد دوره یک‌ماهه آزمایشی می‌شود.

دوره تکمیلی حسابداری در هفته اول آزمایشی گروه مالی
علیرضا جهانگیریمهرداد حیدریعباس وثوقی

دوره تکمیلی حسابداری در هفته اول آزمایشی گروه مالی

در این دوره با نصب و ارتقا سیستم های مالی آشنا می شوید. همچنین به طور عملیاتی با منوهای حسابداری و سایر امکانات این سیستم آشنا خواهید شد.

طول مدت زمان استاندارد برای طی کردن این دوره یک هفته است.

دوره خزانه داری در هفته دوم آزمایشی گروه مالی
علیرضا جهانگیریعباس وثوقیجعفر کرمی

دوره خزانه داری در هفته دوم آزمایشی گروه مالی

در این دوره با منوهای سیستم خزانه داری آشنا خواهید شد.

طول مدت زمان استاندارد برای طی کردن این دوره یک هفته است.


دوره بازرگانی و انبار در هفته سوم و چهارم آزمایشی گروه مالی
مدیر آموزشعلیرضا جهانگیریعباس وثوقیجعفر کرمی

دوره بازرگانی و انبار در هفته سوم و چهارم آزمایشی گروه مالی

در این دوره با منوهای بازرگانی و انبار آشنا خواهید شد.

طول مدت زمان استاندارد برای طی کردن این دوره دو هفته است.


آزمون پایان دوره آزمایشی سیستم های مالی
علیرضا جهانگیریمهرداد حیدریعباس وثوقی

آزمون پایان دوره آزمایشی سیستم های مالی

در صورتی که آین آزمون را با موفقیت طی کنیدمدال "کارشناس مالی -C" به شما تعلق می گیرد.