منظور از حقوق دستمزد یا نرم افزار حقوق دستمزد، نرم افزاری است که قادر به انجام محاسبات مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان یک سازمان وفق قوانین جاری و داخلی باشد. به ویژه یک نرم افزار حقوق دستمزد باید دارای ویژگیها و امکانات زیر باشد:

  •   نگهداری اطلاعات شخصی و سازمانی پرسنل
  •   تعیین نحوه محاسبه عوامل مزایا، کسور، تعهدات کارفرما، عوامل کارکرد و ... را با فرمولاسیون دلخواه و . . . .