دوره انکباتور سیستم اداری
امین موسوی

دوره انکباتور سیستم اداری

در هر روز منابع آموزشی به صورت مکتوب و ویدئویی در اختیار فراگیر قرار می گیرد. در پایان هر روز، یک آزمون چهار گزینه یی که سوالات آن از یک بانک سوال به صورت تصادفی انتخاب شده است، برگزار می شود. نمره آزمون روزانه باید بالای 70 باشد تا امکان ادامه فعالیت های دوره باز شود.

لازم است این موارد در طی دوره انکباتور رعایت شود:

1-      در پایان هر روز و پیش از ترک انکوباتور متقاضی همکاری موظف به درج خلاصه ی دروس و ارائه آن به کارشناس آموزش است.

2-      با توجه یه تعیین محدوده زمانی پرسش و پاسخ، هر نوع پرسش و ابهام در ساعات یاد شده و با حضور یکی از کارشناسان پاسخ داده خواهد شد لذا از طرح پرسش در زمان های دیگر خودداری شود.

3-        بهتر است از نکات مهم یاداشت برداری کرده و با استفاده از منابع اطلاعاتی تکمیلی و دسترسی به اینترنت، فرایند خود فراگیری در منزل نیز تداوم یابد.

4-       با توجه به طبقه بندی بودن اطلاعات در دسترس داده شده، از انتقال و نشر اطلاعات پیوست به بیرون از پیوست خودداری نماید. 

5-      مسئول کیفی برگزاری این دوره کارشناس آموزش است.

پس از مطالعه مستندات فوق، در روز پایانی آزمون کتبی و آزمون شفاهی توسط مدیر گروه اداری برگزار می شود. در صورت تایید مدیریت کارشناس وارد دوره یک‌ماهه آزمایشی می‌شود.


آموزش آرشیو اسناد هفته اول دوره یکماهه

آموزش آرشیو اسناد هفته اول دوره یکماهه

در این دوره با آموزش آرشیو اسناد تحت ویندوز آشنا می شوید. 

طول مدت زمان استاندارد برای طی کردن این دوره یک هفته است.فراگیری ECE, Email, Fax, SMS و تنظیمات پیشرفته

فراگیری ECE, Email, Fax, SMS و تنظیمات پیشرفته

در این دوره با  ECE, Email, Fax, SMS و تنظیمات پیشرفته آشنا خواهید شد.

کارشناسان فنی نیمی از روز را در واحد انکباتور و نیمی را در پانل فنی حضور خواهند داشت .

کارشناسان استقرار نیمی از روز را در واحد انکباتور و نیمی را حضور همراه قرار خواهند داشت.

طول مدت زمان استاندارد برای طی کردن این دوره یک هفته است.


آموزش دوپازا

آموزش دوپازا

در این دوره با آرشیو اسناد تحت وب آشنا خواهید شد .

طول مدت زمان استاندارد برای طی کردن این دوره یک هفته است.

آزمون کتبی پایان دوره یکماهه

آزمون کتبی پایان دوره یکماهه

در صورتی که این آزمون را با موفقیت طی کنید مدال "کارشناس اداری -C" به شما تعلق می گیرد.