مهارت های سازمانی مانند مدیریت زمان،خلاقیت، سرپرستی و ....