در این دوره ها، گروه های سیستمی پیوست شامل مالی، اداری و منابع انسانی، از دوره انکباتور شروع و تا پایان دوره های تخصصی پیاده سازی می شود.
در پایان هر دوره، یک مدال به دانشجو تعلق می گیرد.
دوره انکباتور سیستم اداری

دوره انکباتور سیستم اداری


در هر روز منابع آموزشی به صورت مکتوب و ویدئویی در اختیار فراگیر قرار می گیرد. در پایان هر روز، یک آزمون چهار گزینه یی که سوالات آن از یک بانک سوال به صورت تصادفی انتخاب شده است، برگزار می شود. نمره آزمون روزانه باید بالای 70 باشد تا امکان ادامه فعالیت های دوره باز شود.

لازم است این موارد در طی دوره انکباتور رعایت شود:

1-      در پایان هر روز و پیش از ترک انکوباتور متقاضی همکاری موظف به درج خلاصه ی دروس و ارائه آن به کارشناس آموزش است.

2-      با توجه یه تعیین محدوده زمانی پرسش و پاسخ، هر نوع پرسش و ابهام در ساعات یاد شده و با حضور یکی از کارشناسان پاسخ داده خواهد شد لذا از طرح پرسش در زمان های دیگر خودداری شود.

3-        بهتر است از نکات مهم یاداشت برداری کرده و با استفاده از منابع اطلاعاتی تکمیلی و دسترسی به اینترنت، فرایند خود فراگیری در منزل نیز تداوم یابد.

4-       با توجه به طبقه بندی بودن اطلاعات در دسترس داده شده، از انتقال و نشر اطلاعات پیوست به بیرون از پیوست خودداری نماید. 

5-      مسئول کیفی برگزاری این دوره کارشناس آموزش است.

پس از مطالعه مستندات فوق، در روز پایانی آزمون کتبی و آزمون شفاهی توسط مدیر گروه منابع انسانی برگزار می شود. در صورت تایید مدیریت کارشناس وارد دوره یک‌ماهه آزمایشی می‌شود.